Modernizacja urządzeń gospodarki ściekowej na terenie miasta Jasła-modernizacja oczyszczalni ścieków

W dniu 19 maja 2014 r. Zarząd Inżynierii Rzeszów S.A. podpisał umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle na zadanie pn. „ Modernizacja urządzeń gospodarki ściekowej na terenie miasta Jasła - modernizacja oczyszczalni ścieków” realizowane w ramach Projektu pn. „ Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap II”.

Wartość zadania 5 904 000,00 PLN brutto.

Termin wykonania  19 maja 2015 r.

Additional information