PKN ORLEN S.A. w Płocku -wykonanie robót w branży budowlano-montażowej i sanitarnej

Zarząd Inżynierii Rzeszów S.A. podpisał umowę z ORLEN Projekt S.A. na wykonanie robót w branży budowlano-montażowej i sanitarnej związane z wymianą rurociągów kanalizacyjnych w ramach realizowanego przez Zamawiającego zadania polegającego na przebudowie kanalizacji magistralnej dla potrzeb rozwoju Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN S.A. w Płocku w ramach zadania inwestycyjnego nr 24002 p.n. „ Dostosowanie gospodarki ściekowej dla potrzeb rozwoju ZP w Płocku”.

 

Wartość zadania  22 509 246 PLN brutto.

Termin wykonania 31.08.2018 r.

 


 

Przedsięwzięcie Inwestycyjne z firmą PZU S.A

       Zarząd firmy Inżynieria Rzeszów S.A. pragnie poinformować, iż na podstawie umowy prewencyjnej z dnia 08.11.2017 zawartej z firmą PZU S.A. zrealizowane zostało przedsięwzięcie inwestycyjne mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa pracownikówi innych osób przebywających w budynkach Inżynieria Rzeszów S.A. Środki finansowe otrzymane z PZU S.A., zarząd firmy Inżynieria Rzeszów S.A. postanowił przeznaczyć na zakup i montaż przycisków wyjścia awaryjnego oraz centrali kontroli dostępu. Wykonanie tej inwestycji w istotny sposób obniżyło ryzyko związane z utratą zdrowia i życia osób ewakuujących się w momencie zagrożenia pożarowego.


 


 

Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Pruchnik

Inżynieria Rzeszów S.A. podpisała umowę z Gminą Pruchnik na wykonanie zadania pn.: „ Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Pruchnik – rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pruchniku”.

Wartość zadania   12 884 250,00 PLN Brutto.

Termin wykonania  18 sierpnia 2018 r.

 


 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kobylany- etap II

Zarząd Inżynierii Rzeszów S.A. podpisał umowę z Gminą Chorkówka na wykonanie zadania pn. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami ścieków dla miejscowości Kobylany - etap II „

 

Wartość zadania      4 712 130,00 PLN brutto.

Termin wykonania   24.08.2018 r

 


 

Budowa kanalizacji w Przemyślu.

Inżynieria Rzeszów S.A. podpisała umowę z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Przemyślu na wykonanie zadania pn.: Budowa kanalizacji w ul. Jasińskiego, ul. Topolowej, ul. Ziemiańskiego, ul. Krównickiej, ul. Rozdroże, ul. Batorego w Przemyślu.

 

Wartość zadania         2 341 920,00 PLN Brutto.


Termin wykonania  14 czerwca 2019 r