PKN ORLEN S.A. w Płocku -wykonanie robót w branży budowlano-montażowej i sanitarnej

Zarząd Inżynierii Rzeszów S.A. podpisał umowę z ORLEN Projekt S.A. na wykonanie robót w branży budowlano-montażowej i sanitarnej związane z wymianą rurociągów kanalizacyjnych w ramach realizowanego przez Zamawiającego zadania polegającego na przebudowie kanalizacji magistralnej dla potrzeb rozwoju Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN S.A. w Płocku w ramach zadania inwestycyjnego nr 24002 p.n. ? Dostosowanie gospodarki ściekowej dla potrzeb rozwoju ZP w Płocku?.

 

Wartość zadania  22 509 246 PLN brutto.

Termin wykonania 31.08.2018 r.