Inżynieria Rzeszów
Logotyp firmy Inżynieria Rzeszów Slogan firmy Inżynieria Rzeszów

Poznaj nas

Kapitał Zakładowy: 1 300 000,00 zł

Akcjonariusze:

1) Tadeusz Gratkowski     55 900 akcji o wartości nominalnej   559 000,00 co stanowi   43%

2) Edmund Barć                55 900 akcji o wartości nominalnej   559 000,00 co stanowi   43%

3) Jerzy Żyła                        7 800 akcji o wartości nominalnej     78 000,00 co stanowi     6%

4) Stanisława Stańczyk     5 200 akcji o wartości nominalnej      52 000,00 co stanowi     4%

5) Grzegorz Król                  2 600 akcji o wartości nominalnej     26 000,00 co stanowi     2%

6) Mirosław Ciura               2 600 akcji o wartości nominalnej      26 000,00 co stanowi     2%

Zarząd  Spółki  Inżynieria Rzeszów  Spółka  Akcyjna  z siedzibą w   Rzeszowie ul. Podkarpacka    59 a 35-082 Rzeszów,  wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000375289, NIP 8130333974, REGON 008184880, kapitał zakładowy 1.230.000 PLN w całości wpłacony, zgodnie z art.16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz.1798 z pozn.zm) wzywa wszystkich Akcjonariuszy Spółki, posiadających akcje w formie papierowej do złożenia posiadanych dokumentów  akcji  w celu  przeprowadzenia ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj.  ul. Podkarpacka 59 a ,  35-082 Rzeszów  w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00.

Złożenie dokumentów akcji Spółki będzie odbywało się  za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Pracowaliśmy min. dla:

Logotyp firmy Inżynieria Rzeszów

Inżynieria Rzeszów S.A. 

ul. Podkarpacka 59a, 35-082 Rzeszów 

(17) 861-50-00

 do góry